นับตั้งแต่การก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง 
โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้ประศาสน์การ ธรรมศาสตร์ก็ได้เปลี่ยนผ่านการดูแลภายใต้มือผู้บริหารหรือ ‘อธิการบดี’ มาไม่น้อย

แต่ความน่าสนใจก็คืออธิการบดีของ มธ. เรานั้น มาจากหลากหลายคณะฯ และหลากหลายอาชีพ ทั้งจากคณะนิติศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี นักการทูตหรือแม้แต่ทหาร ก็เคยนั่งเก้าอี้อธิการบดีมาแล้วทั้งสิ้น

ธรรมศาสตร์สุดสุด เลยอดสงสัยไม่ได้ว่า ใคร? คืออธิการบดีธรรมศาสตร์ที่ดำรงตำแหน่งอยู่นานที่สุด 
และแต่ละท่านมีเกียรติประวัติอย่างไรบ้าง ไปดูกันครับ

1. ศาสตราจารย์ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
ดำรงตำแหน่ง 2,660 วัน

หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในพ.ศ. 2475 กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ทรงมีบทบาทหน้าที่ต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากในหลายๆ ด้าน และได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีธรรมศาสตร์ต่อจากจอมพล ถนอม กิตติขจร ที่ต้องสละตำแหน่งเพื่อไปเป็นนายกรัฐมนตรี
ทรงมีบทบาทโดดเด่นในการบัญญัติศัพท์ภาษาไทย เช่นคำว่า Revolution เดิมทีใช้คำว่า พลิกแผ่นดิน ก่อนจะเปลี่ยนใช้คำว่า ปฏิวัติ ตามความเห็นของพระองค์ นอกจากนี้ยังทรงมีบทบาทด้านการเมือง โดยเฉพาะทางการทูตและการต่างประเทศ โดยองค์การยูเนสโกได้ประกาศพระเกียรติคุณในฐานะปูชนียบุคคลสำคัญประจำปี พ.ศ.2534 ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลก

2. ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์
ดำรงตำแหน่ง 2,583 วัน

ศาสตราจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน และเคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและเลขานุการคณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี 2550 และถูกเชิญเข้าเป็นสมาชิก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ขณะดำรงตำแหน่งอธิการบดีธรรมศาสตร์

3. ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี
ดำรงตำแหน่ง 2,349 วัน

อธิการบดีหญิงคนแรกของธรรมศาสตร์ และของประเทศไทย ผู้บุกเบิกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ให้เกิดขึ้น รวมถึงการจัดตั้งคณะใหม่เพิ่มขึ้นอีกหลายคณะ จากเดิมที่มีอยู่ไม่กี่คณะ 

4. รองศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร
ดำรงตำแหน่ง 2,268 วัน

อดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กรรมการกฤษฎีกา อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และภายหลังได้รับเลือกจากสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ และได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถานอีกด้วย

5. รองศาสตราจารย์นริศ ชัยสูตร
ดำรงตำแหน่ง 2,259 วัน

รองศาสตราจารย์ นริศ ชัยสูตร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในช่วงพ.ศ. 2541-2547 อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์

6. ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์
ดำรงตำแหน่ง 2,191 วัน

ศาสตราจารย์ทางด้านกฎหมายมหาชนคนแรกของมหาวิทยาลัย มีผลงานการวิจัยมากกว่า 20 ชิ้น และได้รับรางวัล รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์จากสภาวิจัยแห่งชาติ หลังจากได้รับตำแหน่งอธิการบดี ก็ได้รับการแต่งตั้งจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เช่นกัน

7. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
ดำรงตำแหน่ง 2,018 วัน

นายกรัฐมนตรีไทยที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุด และมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนธรรมเนียมปฏิบัติของไทยหลายๆ อย่าง และยังมีผลมาจนถึงปัจจุบัน เช่น เพลงชาติใหม่ เปลี่ยนชื่อประเทศ ปรับเปลี่ยนการสะกดคำใหม่ และสร้างคำทักทายอย่าง ‘สวัสดี’ นอกจากนี้จอมพล ป. ยังมีบทบาททางการเมืองที่น่าสนใจอีกมากมาย

ที่มา:
ชายผู้เปลี่ยน “คำฝรั่ง” ให้เป็น “ไทย”, CHAITAWAT MARC SEEPHONGSAI
รำลึกถึง “พระองค์วรรณ” ครบ 125 ปี ชาตกาล,ไทยรัฐ.


ที่มาของภาพ:
pinterest ,wikipedia, senate.go.th, bangkokpost, tlptu, matichon, praphansarn, apthai.com
,pttgcgroup, cwweb2.tu.ac.th