ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการจัดการขยะของไทยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น ข้อมูลจากงานวิจัยในปี 2010 ชี้ว่าประเทศไทยมีปัญหาด้านทิ้งขยะลงสู่ท้องทะเลมากเป็นอันดับที่ 6 ของโลก และขยะที่เป็นปัญหามาก คือขยะพลาสติก ที่ย่อยสลายยาก แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย

ดังนั้น ธรรมศาสตร์ ซึ่งตั้งเป้าจะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน จึงดำเนินโครงการหลากหลายด้าน เพื่อให้สามารถลดปริมาณขยะให้ได้มากที่สุด

ไม่ว่าจะเป็นการตั้งธนาคารขยะ เพื่อรับซื้อขยะรีไซเคิล
โดยเปืดทำการทุกวันอังคาร,วันพฤหัสบดี เวลา 10.00 – 11.30 น. 
ณ โถงอาคารสำนักงานอธิการบดี มธ.ศูนย์รังสิต

ขอความร่วมมือจากร้านสะดวกซื้อภายในมหาวิทยาลัย ให้เสนอลดการใช้ถุงพลาสติกทุกครั้ง รวมถึงมีจุดถุงผ้าให้ยืม สำหรับใช้ใส่ของที่ซื้อ ก่อนจะนำมาคืนในครั้งถัดไป เป็นการช่วยลดขยะพลาสติกอีกทางหนึ่ง

รณรงค์คัดแยกขยะทั่วมหาวิทยาลัย และจัดตั้งโรงงานคัดแยกขยะของมหาวิทยาลัยก่อนส่งให้กับเทศบาล และผลลัพธ์ที่ได้ ทำให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถคัดแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลได้เกือบ 4 ล้านกิโลกรัมภายในเวลา 5 ปี โดยปริมาณขยะและขยะรีไซเคิลในปี 2557 – 2561 มีดังนี้

ปี 2557
มีปริมาณขยะทั้งสิ้น 2,109,193 กิโลกรัม
ปริมาณขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ 663,193 กิโลกรัม

ปี 2558 
มีปริมาณขยะทั้งสิ้น 2,594,687 กิโลกรัม
ปริมาณขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ 745,687 กิโลกรัม

ปี 2559
มีปริมาณขยะทั้งสิ้น 2,907,798 กิโลกรัม
ปริมาณขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ 797,798 กิโลกรัม

ปี 2560
มีปริมาณขยะทั้งสิ้น 2,956,933 กิโลกรัม 
ปริมาณขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ 781,933 กิโลกรัม

ปี 2561
มีปริมาณขยะทั้งสิ้น 3,169,068 กิโลกรัม
ปริมาณขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ 901,068 กิโลกรัม 

แม้จะมีโครงการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง และเกิดขึ้นมามากน้อยเพียงไร น้องๆ และประชากรชาวธรรมศาสตร์ ก็ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญที่สุด ที่จะต้องช่วยกันลดการใช้ขยะพลาสติก และคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อความยั่งยืนของสังคมธรรมศาสตร์ เป็นตัวอย่างให้แก่สังคมในวงกว้างต่อไป

ที่มา: 
กองบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Plastic waste inputs from land into the ocean, Jenna R. Jambeck, sciencemag.org