ถึงเวลาแล้ว! กับช่วงเวลาแห่งการยื่นผ่อนผันเกณฑ์ทหารประจำปี 2562
สำหรับน้องๆ ที่นักศึกษาเกิด ปี พ.ศ. 2541 และไม่ได้สำเร็จหลักสูตรการรักษาดินแดน
ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการเดือนเมษายน 2563

ให้ยื่นคำร้องผ่อนผัน (พร้อมหลักฐานประกอบ) ตามวันที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด
ห้ามลืมเด็ดขาด เพราะถ้าลืม มีโทษตามกฎหมายถึงขั้นจำคุกเลยนะ!
โดยการยื่นผ่อนผันฯ มีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้จ้า

เมื่อน้องๆ อายุครบ 18 ปี ต้องลงทะเบียนทหารกองเกินให้เรียบร้อย

จากนั้นเมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
น้องๆ ต้องไปรับหมายเรียกที่สัสดีตามภูมิลำเนา

เมื่อถึงเวลา ยื่นคำร้องผ่อนผันได้ที่
– ห้องบริการนักศึกษา ชั้น 1
ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
– หรือกองกิจการนักศึกษา ตึกกิจกรรม ชั้น ๓ มธ.ท่าพระจันทร์

โดยดาวน์โหลดใบคำร้อง ทาง sa.tu.ac.th
นำมายื่นพร้อมหลักฐานประกอบการผ่อนผันฯ ที่ประกอบด้วย
– สำเนาหมายเรียก สด.35 (2 ฉบับ)
– สำเนาหนังสือสำคัญ สด.9 (2 ฉบับ)
– สำเนาบัตรประชาชน (1 ฉบับ)
– สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา (1 ฉบับ)
– หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา (1 ฉบับ)

น้องๆ จะต้องยื่นคำร้องผ่อนผันฯ กับทางมหาวิทยาลัยเพียงครั้งเดียว
แต่จะต้องไปรายงานตัวทุกปีจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาซึ่งมีอายุไม่เกิน 26 ปี
และสิทธิจะหมดลงเมื่อสำเร็จการศึกษาหรือลาออก

รายละเอียดเพิ่มเติม 026-44440 ต่อ 1265