นี่ฉันติดโควิดหรือยัง?
คำถามที่หลายๆ คนถามตัวเองในทุกวัน แต่ไม่ต้องกังวล
#ธรรมศาสตร์สุดสุด ได้แบ่งกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส #Covid19 มาให้น้องๆ ประเมินสถานการณ์ตนเอง และแนวทางในการดูแลตนเองต่อไป


โดยกลุ่มเสี่ยงจะสามารถแบ่งออกได้เป็นเสี่ยงสูง และเสี่ยงต่ำ

– กลุ่มเสี่ยงสูง ได้แก่
กลุ่มที่มีการสัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจจากผู้ป่วย
ไม่ว่าจะมีความใกล้ชิดกับผู้ป่วย เช่น ทำกิจกรรมร่วมกัน กินอาหารด้วยกัน เป็นแฟนกัน
โดยมีการสัมผัสสารคัดหลั่ง เช่น น้ำลาย หรืออยู่ในชุมชนเดียวกัน ไอ จาม ใส่ เป็นต้น

– กลุ่มเสี่ยงต่ำ ได้แก่
กลุ่มที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมเดียวกัน ชุมกันเดียวกัน พบปะ เรียน หรือทำงานด้วยกัน แต่ไม่มีการสัมผัสสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย

ซึ่งในกลุ่มผู้เสี่ยงสูง ควรกักตนเองเพื่อดูอาการอย่างน้อย 14 วัน

ส่วนใครที่เสี่ยงต่ำก็ไม่ควรประมาท
โดยควรปฏิบัติตามแนวทางนี้

1. สวมหน้ากากเสมอ
เฝ้าระวังสังเกตอาการของตนเอง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากต้องเข้าปฏิบัติงานหรือมามหาวิทยาลัย อย่างน้อย 14 วัน

2. ล้างมือบ่อยๆ
ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำและสบู่อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะก่อนและหลังสัมผัสบริเวณใบหน้า จมูก ตา และปาก

3. ไม่ออกไปไหนถ้าไม่จำเป็น
ควรหลีกเลี่ยงออกไปในสถานที่ชุมชนที่มีคนอยู่จำนวนมาก และไม่ควรใช้ขนส่งสาธารณะ

4. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว ช้อนส้อม

5. วัดอุณหภูมิ และสังเกตอาการของตนเอง เป็นเวลา 14 วัน

6. หากมีอาการ ไข้ (ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส) หรือ มีอาการทางระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย ให้หยุดเรียนหรือหยุดปฏิบัติงานทันที

โดยน้องๆ สามารถแจ้ง ‘งานกิจการนักศึกษา’ ได้ว่ามีอาการป่วย

หากมีอาการผิดปกติดังข้อ 6 ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งแจ้งประวัติความเสี่ยงและอาการ