เพศวิถี (Sexual Orientation) นั้นเป็นประเด็นที่ทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญ และร่วมกันแสดงจุดยืนเพื่อเสรีภาพทางเพศ โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันสิทธิทางกฎหมายที่ยังมีไม่กี่ประเทศรองรับ และรณรงค์ให้การดูถูก เหยียดหยาม ที่ผู้คนเพศทางเลือกต้องเผชิญมาตลอดหมดไป

#ธรรมศาสตร์สุดสุด ดีใจที่จะได้แจ้งให้น้องๆ ทราบว่า
ชาวธรรมศาสตร์ สามารถแต่งกายข้ามเพศได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจำวัน การสอบ ติดต่อหน่วยงาน รวมไปถึงการรับปริญญา และถ้าหากใครถูกกลั่นแกล้งจากเรื่องนี้ ก็ถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างเด็ดขาด!

ความจริงชาวธรรมศาสตร์ เราสามารถแต่งกายข้ามเพศได้มา 10 กว่าปีแล้ว
แต่ยังไม่ได้มีการรับรองอย่างถูกต้องอย่างเป็นทางการ
ซึ่งในปี 2563 นี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ออกประกาศรับรองอย่างเป็นทางการ

ผ่านที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กบม.) ตามประกาศ เรื่อง “แนวปฏิบัติการแต่งกายของนักเรียนและนักศึกษา ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ.2563″ ที่เสนอโดย SATU กองกิจการนักศึกษาของเรา


สรุปประเด็นสำคัญ

– ใครแต่งได้บ้าง?
นักเรียน (สาธิต มธ.) และ นักศึกษา (มธ.)

– ใส่ทำอะไรได้บ้าง?
ใส่เพื่อเข้าชั้นเรียน สอบวัดผล ฝึกงาน ติดต่อหน่วยงานต่างๆ
ส่งรูปถ่ายขึ้นทะเบียนบัณฑิต และสวมชุดครุยวิทยฐานะตามเพศสภาพได้

– ครอบคลุมหน่วยงานภายใน
ประกาศนี้ ครอบคลุมถึงหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเช่นกัน
โดยหน่วยงานภายในฯ ห้ามออกประกาศหรือข้อบังคับใดๆ เกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษาให้ตรงตามเพศกำเนิด

– ใครดูหมิ่น เหยียดหยาม เท่ากับผิดวินัย
หากมีผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยามผู้ร่วมงาน นักศึกษา หรือประชาชน จะถือเป็นความผิดทางวินัย

แน่นอนว่าการแสดงจุดยืนนี้ จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของน้องๆ ในการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์หรือตัวตน ผ่านทางการพูดจา ท่าทาง การแต่งกาย ลักษณะร่างกาย


ซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะ #ธรรมศาสตร์สุดสุด มั่นใจว่าจะทำให้น้องทุกคนมีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา และสามารถลดข้อจำกัดในการพัฒนาศักยภาพของน้องๆ ได้อีกด้วย