แน่นอนว่า หนทางในการศึกษาระดับปริญญาตรีนี้…ห่างไกลจากคำว่าสบายนักหนา
โดยเฉพาะยิ่งช่วงปีหลังๆๆ
เพราะท้ายที่สุดแล้วลึกๆ สิ่งที่ทุกคนคาดหวังหลังจบออกมาก็คือ ‘การมีงานทำ’

วันนี้ธรรมศาสตร์สุดสุด ขอเปิดตัวด้วยการรวบรวม 7 คณะที่มี % จบมาแล้วมีงานทำสูงที่สุดจากข้อมูลปี 2560 (โดยรุ่นที่ทำการสอบถามคือรุ่นที่จบปี 58)

1. คณะทันตแพทยศาสตร์ 100%
2. คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 100%
3. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 98%
4. คณะแพทยศาสตร์ 98%
5. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร [SIIT] 98%
6. คณะสหเวชศาสตร์ 98%
7. คณะเศรษฐศาสตร์ 98%

แต่พอเรามามองค่าเฉลี่ยโดยรวมของมหาวิทยาลัยพบว่า
ผู้ที่จบการศึกษาในทุกๆคณะมีงานทำกว่า 95% (%สูงมากๆเลย)
โดยอีก 13 คณะที่เหลือ มี % จบมาแล้วมีงานทำดังนี้ค่ะ

8. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 97%
9. วิทยาลัยสหวิทยาการ 96%
10. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96%
11. คณะรัฐศาสตร์ 95%
12. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 95%
13. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 95%
14. คณะนิติศาสตร์​​ 94%
15. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 93%
16. คณะศิลปศาสตร์ 93%
17. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 92%
18. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 91%
19. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 90%
20. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 89%

แม้ว่าบางคนไม่มีงานทำ ก็ไม่ได้หมายความว่า ทุกคนนอนอยู่บ้านเฉยๆนะคะ
บางคนอาจจะกำลังศึกษาต่อ กำลังค้นหาตัวเองอยู่ 
ใครอยู่คณะไหน กำลังทำอะไรอยู่ มาแชร์กัน