ศูนย์ท่าพระจันทร์

จุดเริ่มต้นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศไทย

About Thaprachan Campus

ความเป็นมาและเรื่องราวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์

ปริญญาตรี

การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ ศูนย์ท่าพระจันทร์

ปริญญาโท

การเรียนการสอนระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​
ศูนย์ท่าพระจันทร์

Highlight

ไฮไลท์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ ศูนย์ท่าพระจันทร์

เกี่ยวกับศูนย์ท่าพระจันทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2477 ชื่อมหาวิทยาลัยแรกเริ่ม คือ “มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง” (มธก.)
จากแนวคิดของศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์

ที่ต้องการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนเรื่องประชาธิปไตย เพื่อให้การศึกษา และสร้างความเข้าใจในระบอบการปกครองใหม่ที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นก่อนหน้านี้เพียง 2 ปีแก่พลเมืองจำนวนมากผู้อยู่ในภาวะกระหายใคร่รู้
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองจึงมีลักษณะเป็นตลาดวิชา โดยเปิดกว้างแก่ผู้สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาและผู้ที่ทำงานแล้วเข้าเรียนโดยไม่มีการสอบเข้า เก็บค่าเล่าเรียนในอัตราต่ำ จัดพิมพ์คำสอนจำหน่ายในราคาถูก ไม่บังคับให้นักศึกษาต้องมาฟังคำบรรยาย เพียงแต่มาสอบตามกำหนดเวลา นับเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศไทย ปรากฏว่า ในปีแรกมีผู้สมัครเข้าศึกษาถึง 7,094 คน ส่วนใหญ่ประกอบด้วยบุตรชายหญิงจากชนชั้นที่ไม่ได้ร่ำรวย รวมทั้งชนชั้นกลางที่มีความหลากหลายทางอาชีพ
วิชาที่เปิดสอนมี 2 แขนงคือ หลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิตและวิชาการบัญชี

ระดับปริญญาตรี

การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ณ ศูนย์ท่าพระจันทร์
มีเฉพาะหลักสูตรนานาชาติ และโครงการพิเศษในสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เช่น คณะนิติศาสตร์, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี,
คณะรัฐศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์,
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, วิทยาลัยสหวิทยาการ, วิทยาลัยนวัตกรรม และวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ (PBIC)

ระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์

Highlight

อาคารโดม
ศาลาโดม

อาคารหลังแรก ออกแบบโดย
จิตรเสน อภัยวงศ์ มี “โดม” เป็นสัญลักษณ์มาจากดินสอที่เหลาปลายจนแหลม สื่อถึงภูมิปัญญา ตามแนวคิดของ
ศ.ดร. ปรีดี พนมยงค์

หอประชุมใหญ่
คณะวิศวกรรมศาสตร์

มีส่วนสำคัญในเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ และเหตุการณ์ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙

ลานปรีดี และอนสุรณ์สถานปรีดี พนมยงค์
ศาลาโดม

ก่อสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงนายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษ อาวุโสผู้นำขนวนการเสรีไทย และบุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

ลานโพธิ์
ศาลาโดม

สัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของธรรมศาสตร์และสังคมไทย นับตั้งแต่ เหตุการณ์
๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ที่ขบวนการนิสิตนักศึกษาประชาชนร่วมกันต่อสู้เพื่อเรียกร้อง รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง