ศูนย์รังสิต

จุดเริ่มต้นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศไทย

About Rangsit Campus

ความเป็นมาและเรื่องราวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต

ปริญญาตรี

การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​
ศูนย์รังสิต

ปริญญาโท

การเรียนการสอนระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​
ศูนย์รังสิต

Highlight

ไฮไลท์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต

เกี่ยวกับศูนย์รังสิต

จากจุดเริ่มต้นในการสืบทอดจิตวิญญาณธรรมศาสตร์
สู่มหาวิทยาลัยมาตรฐานระดับโลก
และต้นแบบแห่งความยั่งยืน Thammasat Smart City

ในปี พ.ศ.2518 ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อธิการบดีในขณะนั้น
เห็นว่า ควรที่จะขยายการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ในชั้นปริญญาตรีเพิ่มขึ้น
แต่พื้นที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ จึงไม่เพียงพอต่อการขยายตัว
มหาวิทยาลัยจึงเจรจาขอใช้ที่ดินนิคมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
มีเนื้อที่ประมาณ 2,400 ไร่ ที่รังสิต เพื่อสนองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยต่อไป
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จึงก้าวหน้าและพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

เปิดสอนในคณะนิติศาสตร์, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, คณะรัฐศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, คณะศิลปศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง, คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, คณะสหเวชศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์, วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์, วิทยาลัยโลกคดีศึกษา, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์, สถาบันภาษา

ระดับปริญญาโท

การเรียนการสอนในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Highlight

ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ศูนย์เรียนรู้ที่มีความทันสมัย ประกอบด้วยสื่อและ Multimedia ค้นคว้าข้อมูล เพื่อความรู้และความบันเทิง ห้อง Common Room สำหรับการทำงานหรือประชุม

อาคารโดมบริหาร
อาคารโดมบริหาร

ที่ทำการของหน่วยงานต่างๆ เช่น กองกิจการนักศึกษา พัสดุและการเงิน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลครบทุกสาขา

สนามกีฬาหลักกลางแจ้ง
สนามกีฬาหลักกลางแจ้ง

สนามกีฬากลางแจ้งมาตรฐานขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 มีความจุ 20,000 ที่นั่ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง