ศูนย์พัทยา

สู่ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งอนาคต
Thammasat Innovation Hub

About Pattaya Campus

ความเป็นมาและเรื่องราวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

ปริญญาตรี

การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ ศูนย์พัทยา

ปริญญาโท

การเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ ศูนย์พัทยา

Highlight

ไฮไลท์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ ศูนย์พัทยา

เกี่ยวกับศูนย์พัทยา

ธรรมศาสตร์ไม่สามารถเป็นสถานศึกษาหรือสร้างงานวิจัยที่เอาไว้ขึ้นหิ้งเพียงอย่างเดียว
แต่ธรรมศาสตร์ต้องเป็นที่สร้างศาสตร์ใหม่ๆ องค์ความรู้ใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน
จึงเป็นที่มาของ “ธรรมศาสตร์พัทยา” ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งอนาคต

ระดับปริญญาตรี

- หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท 4 สาขา ได้แก่
- หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรม
- หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์พัทยา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- หลักสูตรการเมืองการปกครองสำหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร
- หลักสูตรนวัตกรรมการบริการ วิทยาลัยนวัตกรรม

Highlight

ศาลาโดม
ศาลาโดม

ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับธรรมศาสตร์พัทยา โครงสร้างการออกแบบคล้ายคลึงกับโดมที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ตอบโจทย์ความเป็นศูนย์นวัตกรรม

ศูนย์นวัตกรรมธรรมศาสตร์
ศาลาโดม

“Hub of Innovation” ควบคู่ไปกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ EEC โดยพัฒนาทั้ง ด้านการแพทย์ (EECMD) ด้านยานยนต์ และด้านสุขภาพ

ECO HOTEL
ศาลาโดม

Concept คือความเป็นธรรมชาติใส่ใจในรายละเอียด เพื่อไม่สร้างมลพิษให้แก่สิ่งแวดล้อม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง