ศูนย์ลำปาง

ศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาในเขตภาคเหนือ

About Lampang Campus

ความเป็นมาและเรื่องราวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลำปาง

ปริญญาตรี

การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ ศูนย์ลำปาง

ปริญญาโท

การเรียนการสอนระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​
ศูนย์ลำปาง

Highlight

ไฮไลท์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ ศูนย์ลำปาง

เกี่ยวกับศูนย์ลำปาง

ในปีการศึกษา 2535 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในจังหวัดลำปาง ได้ขยายการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเมืองการปกครอง มายังจังหวัดลำปางเป็นครั้งแรก

ศูนย์ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปาง ประมาณ 15 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 364 ไร่
มีอาคารเรียนรวมหลังแรกชื่อว่า "อาคารสิรินธรารัตน์" ต่อมาตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ศูนย์ลำปางอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขายการเรียนการสอนและจำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี ควบคู่ไปพร้อมกับด้านวิชาการที่มีมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรี

- คณะนิติศาสตร์
- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
- วิทยาลัยสหวิทยาการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

ระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ยังไม่มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท

Highlight

อาคารสิรินธรารัตน์
อาคารสิรินธรารัตน์

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วางศิลาฤกษ์ และได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้ใช้พระนาม
"สิรินธรารัตน์"

อาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ม
คณะวิศวกรรมศาสตร์

อาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ม จะร้อง เต้น เล่นกีฬา ทำกิจกรรม ครบ จบ ในที่เดียว

อาคารนวัตกรรมบริการ
อาคารนวัตกรรมบริหาร

อาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยโดยมีห้องสมุดบุญชู ตรีทอง เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าบริการให้นักศึกษาและประชาชน

อาคารเรียนรวม
5 ชั้น
ศาลาโดม

อาคารเรียนรวม 5 ชั้น ประกอบด้วย ห้องธุรการ ห้องคณะต่างๆ ห้องสถาบันภาษา ห้องอาเซียน ห้องเรียนห้องพักอาจารย์ และห้องประชุม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง