About TU

เกี่ยวกับธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนแห่งแรกของประเทศไทย
ก่อตั้งในชื่อ "มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง"
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นตลาดวิชา
เพื่อการศึกษาด้านกฎหมายและการเมือง สำหรับประชาชนทั่วไป

เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยยุคใหม่
บัณฑิต มธ. ทุกคนจะได้รับการปลูกฝังความรู้และทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการ
เพื่อให้สอดรับกับทิศทางโลกและแนวโน้มที่เป็นลักษณะเด่นของคนใน Generation Z
ซึ่งจะตอบโจทย์เป้าหมายและนโยบายในการมุ่งไปสู่ประเทศไทย 4.0

สารจากอธิการบดี

"มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย และเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมงานวิชาการที่โดดเด่นเพียงเท่านั้น หากแต่ยังมุ่งสู่การเป็น
“มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสังคมไทยและนานาชาติ” (Grooming Next-Generation Leaders for Thailand and International Communities)"

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์การศึกษา

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ครอบคลุมทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โดยได้มีการจัดการเรียนการสอนใน 4 ศูนย์การศึกษา เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาออกไปอย่างทั่วถึง

ท่าพระจันทร์

รังสิต

ลำปาง

พัทยา